Chỉ số đánh giá dự án

Mã chỉ tiêuTên tiêu chíĐơn vịNăm cơ sở 2016Kết quảMục tiêu dự án
CÁC CHỈ SỐ KẾT QUẢ CẤP PDO
PDO 01 Số người hưởng lợi trực tiếp từ dự án
PDO 01-1 Số người hưởng lợi trực tiếp người 2.700.000
trong đó, phụ nữ người 1.300.000
PDO 01-2 Số người hưởng lợi vùng hạ du người 4.100.000
trong đó, phụ nữ người 2.100.000
PDO 02 Danh mục rủi ro được giảm trong tất cả các hạng mục rủi ro trong dự án % 90
PDO 03 Diện tích có tưới được bảo vệ khỏi rủi ro sự cố đập do kết quả của các can thiệp công trình và phi công trình ha 177.000
PDO 04 Kế hoạch sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp của các hồ đập lớn được Bộ NN-PTNT và các tỉnh thông qua Kế hoạch 116
PDO 05 Cơ sở dữ liệu vận hành đập tổng hợp văn bản Chuẩn bị3
CÁC CHỈ SỐ KẾT QUẢ CẤP TRUNG GIAN
IRI 01 Đập lớn thuộc Dự án đã hoàn thành
IRI 01-1 Sàng lọc rủi ro (cuối năm) đập 116
IRI 01-2 Thiết kế kỹ thuật báo cáo
IRI 01-3 Công trình sửa chữa đập 116
IRI 01-4 Kế hoạch O&M báo cáo 116
IRI 02 Đập nhỏ thuộc Dự án đã hoàn thành
IRI 02-1 Sàng lọc rủi ro (cuối năm) báo cáo 334
IRI 02-2 Công trình sửa chữa đập 334
IRI 03 Tỉnh có hệ thống quản lý tài sản đang hoạt động đối với đập và hồ tỉnh 34
IRI 04 Tỷ lệ các đập mục tiêu trong Dự án không có năng lực dự báo thượng lưu % 9610
IRI 05 Quy trình vận hành đối với chuỗi đập bậc thang ở 2 lưu vực sông văn bản Chuẩn bị4
IRI 06 Hướng dẫn đánh giá an toàn đập thủy điện văn bản Chuẩn bị4
IRI 07 Các đập được sửa chữa mà trước đó đã tiến hành tham vấn ít nhất 10% đối tượng hưởng lợi trực tiếp và các hộ bị ảnh hưởng % 100
IRI 08 Tỷ lệ hài lòng với việc sửa chữa đập đã hoàn thành, đánh giá riêng biệt đối với các hộ bị ảnh hưởng và các đối tượng hưởng lợi Dự án % 80

Tiến độ thực hiện dự án: Tháng 12/2023

Danh mục rủi ro được giảm

Số người hưởng lợi trực tiếp

Hồ đã hoàn thành sàng lọc rủi ro

Diện tích có tưới được bảo vệ khỏi rủi ro